Lehdistötiedote 27.9.2012

Lehdistötiedote / Vapaasti käytettävissä

Tiivistelmä

Tampereen kaupungin valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen asiakirjojen salaamisesta ei tuottanut tulosta. Koska asiakirjojen salaaminen ei edusta mitään lainmukaisesti oikeutettua julkista etua, korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Tampereen kaupungin valituksen.

Tampereen kaupungin Aarne Raevaaralle maksettavaksi määrätty korvaus pysyi muuttumattomana korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asiakirjajulkisuusasiassa annettujen päätöksien yhteydessä ei ole mahdollista keskeyttää tiedonpyynnön kohteena olevia menettelyjä.

Asiakokonaisuus

Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajapäällikön Risto Laaksosen kieltäytyi antamasta Aarne Raevaaralle tietoja viranomaisten näkemyksistä Tampereen kaupungin maankäytön ratkaisuihin. Tietopyynnön kohteena oleva asiakirjojen kokonaisuudessa oli muiden mukana viranomaisten muistioita. Muistioissa on kirjattu viranomaisten pyrkimyksiä ja arvioita ympäristön muutoksiin liittyviin asioihin. Hyvin ilmeisesti ne sisältävät Pispalan harjun aluetta, sisältäen Santalahteen suunnitellun uuden kerrostalolähiön, ja Rantaväylän tunnelin tietoja, sekä yleisesti tietoa viranhaltijoiden korruptioon liittyvistä seikoista.

On mahdollista, että muistiossa on kirjattu myös ne syyt ja motiivit, miksi valtion viranomaiset eivät Santalahden osayleiskaavan osalta pyydettynäkään toimittaneet hallinto-oikeuden käyttöön valtakunnallisessa investoinnissa määriteltyä rakennetun kulttuuriympäristön (RKY) aluerajauskarttaa. Kyseisen asiakirjan toimittamatta jättämisellä valtioneuvoston päätöksen toteuttamisen laillisuusvalvonta oli mahdotonta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti ratkaisussaan palauttaa Aarne Raevaaran asiakirjapyynnön Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajapäällikön Risto Laaksosen uudelleen käsiteltäväksi.

Tampereen kaupunki oli tyytymätön asiakirjojen salaamispäätöksen kumoamiseen, sekä hallinto-oikeuden määrittämään korvauksien tasoon.

Aarne Raevaara oli tyytymätön kaavoitusmenettelyn jatkumiseen vaikka hallinto-oikeus oli todennut tietojen salaamispäätöksen lainvastaiseksi, sekä myös kaupungin maksettavaksi määrättyjen korvauksien tasoon.

Korkein hallinto-oikeus on 7.9.2012 ratkaissut valitukset. Koska asiakirjojen salaaminen ei edusta mitään kaupunginhallituksen valvottavana olevaa julkista etua, korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Tampereen kaupunginhallituksen valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen. Päätöksessä Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön kehittämisen tilaajapäällikön Risto Laaksosen ratkaisun kieltäytyä antamasta Aarne Raevaaralle asiakirjoja.

Koska Aarne Raevaaran pyyntö kaavoitusmenettelyn keskeyttämisestä koski asiakirjajulkisuusasiassa annettuja päätöksiä, vaatimus menettelyn keskeyttämisestä hylättiin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden määräämä korvaussumma, jonka Tampereen kaupunki on velvoitettu maksamaan Aarne Raevaaralle, säilyi muuttumattomana korkeimmassa hallinto-oikeudessa.


Tampereella 27.9.2012

Aarne Raevaara

Lisätietoja Aarne Raevaara
aarne.raevaara@gmail.com

Liite: KHO 7.9.2012 Taltionumero 2358 Diaarinumero 4241/1/10 ja 4413/1/10