16.5.2016 valtuustossa pitämäni ryhmäpuheenvuoro

Maanantai 16.5.2016 klo 14:50


Arvoisat tamperelaiset, arvoisa valtuuston puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut

Kiitän mahdollisuudesta esittää näkemyksiä Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnan Arviointikertomukseen, tilinpäätökseen, tilintarkastuskertomukseen sekä vastuuvapauden myöntämiseen vuodelle 2015.

Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on niin huolestuttava, että kaikkia jo tehtyjä suunnitelmia ja ratkaisuja pitää arvioida kriittisesti. Toivon, että viimeistään nyt vuoden 2015 tilinpäätöksen arvioinnin yhteydessä kaikkien valtuutettujen silmät aukeavat tilanteelle.

Kaupungin investointien rahoitusvalmiutta mittaava investointien tulorahoitusprosentti oli vuonna 2014  38,9 prosenttia. Valtuusto asetti Talousarviossa 2015 investointien tulorahoitusprosentiksi 42 prosenttia.

Kaupungin investointien tulorahoitusprosentti on Tilinpäätös 2015 mukaan 29,8 prosenttia. Suunta on virheellinen. Valtuuston päättämän talousarvion ja sen toteutumista esittävän tilinpäätöksen erotus on huomattava. Kuntasektorilla tavoiteltava investointien tulorahoitusprosentti on yli 70 prosenttia.

Tampereen kaupungilla on suunnitteilla samanaikaisesti useita suurinvestointeja. Kaikkia suunniteltuja hankkeita ei ole varaa toteuttaa.

Olisi priorisoitava. Investoinnit pitäisi asettaa yhteismitallisiksi. Hyödyt, haitat, kustannukset, välttämättömyys ja vaihtoehdot pitäisi arvioida ja vertailla. Nyt päätöksenteko on heikolla pohjalla, koska vertailua ei ole tehty. Vertailu mahdollistaisi toimivan investointikaton asettamisen.

Tilinpäätöksessä 2015 ei ole mitään mainintaa valtuuston yksimielisesti hyväksymästä lisäyksestä talousarvioon 2015 sivulle 17. Se kuuluu: Kaupunginvaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä investointikatosta.

Ikävä todeta, että − kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeenkään − luottamushenkilöiden käytössä ei ole tätä muiden mukana Helsingissä käytössä olevaa keinoa, joka antaisi valtuustolle hyvän mahdollisuuden ohjata taloutta.

Vaikuttaa siltä, että meidän − luottamushenkilöiden − roolina on vain seurata sivusta yhä synkkeneviä rahoituksen tunnuslukuja.

Tosin lohdutuksenamme on, että tehdyistä päätöksistä vastuussa olevat eivät ole vielä määrittäneet niitäkin salaisiksi.

 

Eli, arvoisat valtuutetut, voin näin lisätä tuskaanne.

Kuntien taloudellista tilannetta kuvastaa vielä paremmin "toiminnan ja investointien rahavirta".

Viiden vuoden kertymä oli 2015 tilinpäätöshetkellä 451 miljoonaa euroa. Nykyisen valtakoalition epäonnistumista kuvaa hyvin sen kasvaminen vuoden 2014 tilanteesta, jolloin miinusta oli 318 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksen 2015 mukaan toiminnan ja investointien rahavirta oli vuoden 2015 osalta reilusti negatiivisen puolella eli 132 miljoonaa euroa.

Asia on ilmaistu esityslistalla harhaanjohtavalla tavalla. Kysymys ei ole investoinnista, johon muodostuisi rahoitustarve, vaan tunnusluku, joka rahoituslaskelmissa osoittaa kunnan taloudellisen tilanteen.

Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaiseen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.

Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilipäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Tilanne ei ole muuttumassa parempaan suuntaan. Tampereen kaupungin taloudellinen tilanne on Tilinpäätöksen 2015 perusteella niin hälyttävän huono, että kaikkia jo tehtyjä suunnitelmia ja ratkaisuja pitää arvioida kriittisesti.


Arvoisat valtuutetut 

Tampereella tarvitaan tolkkua taloudenhoitoon ja tolkkua investointeihin.

Valtaa tässä kaupungissa käyttävien mielikuvamaailma on liian kaukana arkipäivän elämästä.

Vaikka uskoisimme, että monumenttien pystyttäjät saisivat näin kädenjälkensä tulevaisuuteen, mielestäni tärkeintä tässä kaupungissa ovat kaupunkilaiset ja heidän hyvät palvelunsa. Meidän valtuutettujen tehtävänä on huolehtia kaikista kaupunkilaisista eikä vain niistä, joilla on varaa palkata konsultteja kuiskailemaan omia visioitaan päättäjien korviin.

Kaupungin on varauduttava, että valtiontalouden heikot kehitysnäkymät heijastuvat tulevina vuosina vielä odotettua kielteisemmin kuntatalouteen.

Ilman kansallista valuuttaa Suomen ja sen myötä Tampereen keinot parantaa taloutta ovat hyvin haasteellisia. Vaarana ovat kasvava alijäämä ja yhä lisääntyvät sopeutustarpeet.

Tampere joutuu myös maistamaan nykyisen Sipilän, Soinin ja Stubbin SSS -hallituksen, mahdollisen tulevan SOS -hallituksen Euroopan unionin kolmanneksi liberaaleimman maahanmuuttopolitiikan hedelmiä. Hintalappu siitä on Tampereen kaupungille erittäin huomattava. Siksi kaupungin tulee neuvotella valtion kanssa maahanmuuton kustannusten korvaamisesta täysimääräisinä kahden tai kolmen vuoden jälkeenkin.

Tarvitsemme kaupungin talouden tasapainottamiseksi lisää tuloja.

Kaupungin on muutettava maankäyttö- ja kaavoituspolitiikkaa. Asukasmäärän kasvattaminen ei ole itseisarvo. Yritystoimintaan kaavoitettuja alueita ei saa muuttaa asuinkäyttöön. Asemakaavoituksen tehtävänä ei saa olla rakentamismahdollisuuksien vähentäminen, ja kaavoituksen pitää olla toteutettavissa.

Tuloja saadaan ja menoja vähennetään lisäämällä yritysten mahdollisuuksia työllistää.

 

Hyvät valtuutetut

Osana vuoden 2015 tilinpäätöksen arviointia on linjaus, jatkammeko samoilla linjoilla vai haemmeko vaihtoehtoa nykyiselle velkaantumispolitiikalle.

Esitän, että kaupunki välittömästi luopuu asumista ja yritystoimintaa vaikeuttavista hankkeista. Esimerkiksi Hämeenkadun ja muidenkin katujen sulkeminen yksityisautoilta perutaan. Keskustan maanpinnalla olevien pysäköintipaikkojen vähentäminen ja hintojen korotukset on peruttava.

Kansi ja Areena -hankkeen kaltaisista turhista ja kalliista kerskainvestoinneista on luovuttava. Kaupungin tehtävänä ei ole tukea julkisin varoin yksityisiä toimijoita muiden toimijoiden kustannuksella.

Ratikan suunnittelu ja rakentaminen on lykättävä tulevaisuuteen kunnes taloudellinen tilanne on parempi. Kaupungin tulee keskittyä ja tukea olemassa olevan raideverkoston käyttöönoton suunnittelua. Sen tuloksena Tampereen seudulle saadaan koko seutukuntaa laajasti palveleva kiskopohjainen joukkoliikenne. Se on myös Tampereen ja tamperelaisten edun mukaista.

Muistaen tunnelihanke ja siitä saatu opetus, ratikkahankkeen toteuttamisesta on järjestettävä neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys keväällä 2017.

En kannata jatkuvaa ylivarojen elämistä. Totean jo etukäteen, etten kannata verojen ja maksujen korottamista. Ne ohjaisivat kehitystä väärään suuntaan vähentämällä ostovoimaa ja lisäämällä työttömyyttä.

Kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaikkia menoja tulee arvioida kriittisesti.

Lakisääteiset tehtävät tulee hoitaa. Niistä ei pidä tinkiä. Sen sijaan lakiin perustumattomia, vapaaehtoisia hankkeita ja investointeja on ryhdyttävä välittömästi karsimaan. Mikäli hanke ei kuulu kaupungin ydintoimintoihin, siitä on luovuttava. Niiden rahoittamiseksi ei pidä myydä kaupungin omaisuutta. Korostan, että en kannata sähkölaitoksen yksityistämistä, en edes sen siirtoverkon osalta.

 

Arvoisa puheenjohtaja

Mielestäni Tampereen kaupunginvaltuuston on syytä käydä arvokeskustelu kaupungin tehtävistä ja menettelytavoista.

Salailu ja päätöksenteko suljettujen ovien takana, kaupunkilaisten ja tiedotusvälineiden ulottumattomissa, ei ole hyväksyttävää. Siitä ei saa muodostua uutta kaupungin päätöksenteon tapaa.

Laillisten menettelytapojen, lakien ja etukäteen sovittujen sääntöjen noudattamisesta hyötyvät niin kaupunkilaiset kuin kaikki vastuulliset toimijatkin.

 

Aarne Raevaara

Raevaaran valtuustoryhmän puheenjohtaja


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini