Aloite sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmien arvioimiseksi 22.3.2021

Uudistan aikaisemmin tekemäni valtuustoaloitteen, koska
asian valtuustokäsittelyn yhteydessä yksimielisesti hyväksytty ponsi on jäänyt toteuttamatta.

Vastauksena 19.3.2018 jättämääni valtuustoaloitteeseen
Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti 20.8.2018 § 159 omistajaohjauksen keinoja korostava toivomusponnen.

Ikävä todeta, mutta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
kilpailutuksia ei ole järjestetty riittävän pieninä aluekokonaisuuksina eikä muutenkaan senkaltaisilla ehdoilla, että paikallisilla yrittäjillä olisi ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia menestyä tarjouskilpailutuksessa.

Kyseisen valtuuston yksimielisesti hyväksymä ponsi on jäänyt
toteuttamatta.

Pääkaupunkiseudulta toimiva yritys sai käytännössä monopolin
alueen lietekuljetuksiin. Kuitenkin edelleen paikalliset yksityiset yritykset kuljettavat lietteitä, etenkin kun asukkaat eivät ole halumaansa palvelua saaneet. ELY-keskuksen tarkistuksissa on varmistettu, että yrittäjät toimittavat lietteet lainmukaisiin paikkoihin. Ja näin on tapahtunut.

Tilanteen selkeyttävä EU-direktiivi oli implementoitava
Suomen lainsäädäntöön 5.7.2020 mennessä, mutta sen hyväksyminen on siirtynyt. Uudessa EU-direktiivissä (2018/851) sako- ja umpikaivolietteet poistuvat yhdyskuntajätteen määritelmästä. Näin poistuisi myös Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
oikeus hallinnoida näitä lietteitä.

Koska monopoliasemasta aina joku ulkopuolinen taho hyötyy,
on hyvin todennäköistä, että monopolin aukaiseminen avoimen markkinatalouden sopimusperusteiseksi toiminnaksi yritetään jarruttaa. Todennäköisesti asian ratkaisee lopulta EU-tuomioistuin.

Kaikkien vastuullisten toimijoiden etu on selkeyttää lähtökohta

Alueellinen jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013 äänin 7─5
muuttaa kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen järjestelmän kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämäksi.

Käsitykseni mukaan tämä oli suomalaisessa kuntahistoriassa
ensimmäinen kerta kun toisen kunnan luottamushenkilöt äänestivät alueellisessa luottamuselimessä nurin itsenäisten kuntien tekemät linjaukset. Käytännössä tamperelaiset jaoston jäsenet päättivät asian vastoin kuntien, yrittäjien ja asukkaiden lausuntoja ja mielipiteitä.

Ratkaisu perustui yksipuoliseen valmisteluun sekä Pöyry
Finland Oy:n 28.2.2013 päivättyyn selvitykseen kuljetusjärjestelmien nykytilasta Pirkanmaalla. Selvityksen arvio, että noin 68−75 prosenttia vuosittain syntyvästä lietteestä päätyy muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin, on täysin väärä ja paikkansapitämätön.

Pöyry Finland Oy:n 28.9.2015 Kymen jätelautakunnan alueelle
tekemä lieteselvitys osoittaa, että arviot lietemäärien syntymisestä on Pirkanmaan osalta arvioitu virheellisesti liian korkeiksi.

Pirkanmaan lieteselvityksen Pöyry Finland Oy teki
ensimmäisenä yrityksen historiassa ja siinä selvityksessä käytettiin virheellistä laskentaperustetta puutteellisen ammattitaidon johdosta. Tällä virheellisellä laskentatavalla on perusteltu siirtymistä kiinteistöhaltijan järjestelmästä jätehuoltoyhtiön järjestämään jätteenkuljetukseen. Samalla virheellisellä perusteella on myös hylätty kuntien anomukset nykyjärjestelmän jatkumisesta.

Asukkaiden, yrittäjien, kuntien sekä myös jaoston jäsenien
oikeusturvan kannalta kestämätöntä, että alueellisen jätehuoltojaoston päätöksiä on tehty virheellisiin tietoihin perustuen.

Virheitä tapahtuu. Olennaista on, halutaanko ne korjata.

Jätehuoltojaosto hylkäsi vuonna 2015 kuntien hakemukset
säilyttää yrittäjävetoinen, kiinteistönhaltijan sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmä. Vain Nokian hakemus hyväksyttiin.

Kunnat olivat arvioineet toimivan järjestelmän
kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 § edellytykset täyttyvät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin sopimusperusteisessa kiinteistöhaltijan järjestämässä kuljetuksessa. Paikallistuntemukseen pohjautuvat arviot oli valmisteltu virkavastuulla kuntien luottamuselimissä.

Sopimusperusteisen kiinteistöhaltijan järjestämän
kuljetuksen lisäksi ei ole tarkasteltu kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämää kuljetusta. Tämä oli virhe. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä lakia muutettiin eli vaatimukset ovat yhdenmukaiset sekä kunnan että kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

On jäänyt arvioimatta kummankin jätteenkuljetustavan hyödyt
ja haitat sekä se, kumpi niistä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset.

Jätehuoltoyhtiön keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa
alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät.

Toisin kuin päätöstä tehtäessä väitettiin, kilpailun katoaminen
ei suinkaan ole alentanut hintoja. Päinvastoin. Mahdollisuus vaihtaa kuljetusyrittäjää eli kilpailu takasi aiemmin palvelun laadun sekä kohtuullisen hinnan. Keskitetty monopolijärjestelmä tarkoittaa myös alueen työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien vähenemistä.

Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus edistää
jätehuollon yleistä toimivuutta ja tukee sen alueellista kehittämistä. Kun lisäksi alueelliset lietteen vastaanottoasemat toimivat hyvin eikä lietteen jatkokäytössä ole ilmennyt ongelmia, ei toimivaa käytäntöä ole kyseisten kuntien käsityksen mukaan syytä muuttaa. Se, että osa lietteen ravinteista käytetään alueellisesti, vähentää turhaa ajoneuvoliikennettä.

Jätehuoltojaosto sai lausuntoja myös alalla toimivilta sekä
palvelua käyttäviltä. Ne olivat suurimmalta osin yhteneväisiä kuntien lausuntojen kanssa. Toiseen suuntaan päätöksentekoa ohjasi asianosaisen eli Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n aktiivinen rooli.

Jätehuoltojaoston ratkaisuissa oli kyse itsenäisten kuntien
yhteistyöstä ja kuntien itsehallinnosta eli siitä, voiko muiden kuntien edustajat alueellisessa luottamuselimessä kävellä toisen kunnan ylitse, sekä päätöksenteon tasosta. Olen sitä mieltä, että mikäli päätöksiä ei pystytä lainmukaisesti, julkisesti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla perustelemaan, ne pitää muuttaa.

Esitän, että Tampereen kaupunki selvittää kummankin
jätteenkuljetustavan hyödyt ja haitat sekä sen, kumpi niistä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset.

Aloite on annettu 22.3.2021 Tampereen kaupunginvaltuustossa.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lietemonopoli

Paula Ylénin kirjoitus jätehuoltopalveluiden valinnanvapaudesta
ja kuntien elinvoimaisuudesta nostaa esiin kuntien ja kuntalaisten päätösvallan heikkenemisen. Kyse on paitsi oikeudesta tietoon ja mahdollisuudesta vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin, myös laajemmin edustuksellisen järjestelmän uskottavuudesta.

Kirjoituksessa kyseenalaistettiin ulkopuolisen yhtiön
monopoli lietekuljetuksissa, sekä vertailtiin uudistusta aikaisempaan järjestelmään, jossa asukas sai itse valita, kilpailuttaa ja sopia lietekaivon tyhjennyksen itselleen sopivaan ajankohtaan. Kilpailutilanne suosi moitteettomasti palvelleita paikallisia yrittäjiä.

Koska olin kirjoituksessa kyseenalaisen maineen saaneen
alueellisen jätehuoltoviranomaisen (jätehuoltojaoston) jäsen vuodesta 2013 vuoteen 2017 ja koska asiaan liittyvät pöytäkirjat on poistettu netistä, haluan aukaista tehtyjä päätöksiä.

Asiaan liittyvät päätökset on aina tehty perusteellisen ja
selkokielisen mielipiteidenvaihdon jälkeen. Jaosto ei ole ollut yksimielinen. Jakolinja ei suinkaan kulkenut kaupunkien tai puolueiden välillä, vaan suhtautumisessa asianosaisten antamaan palautteeseen.

Käytännössä kaikki, viimeisessä vaiheessa vuonna 2015,
hakemuksensa jaostolle lähettäneet kunnat kannattivat vanhan yrittäjävetoisen, kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen lietteen kuljetusjärjestelmän säilyttämistä.

Kunnat olivat arvioineet kuten monet asiakkaat sekä alalla
vuosikymmeniä toimineet yrittäjät toimivan järjestelmän kehittämistarpeet päätyen siihen, että jätelain 37.1 § edellytykset täyttyivät kattavasti ja luotettavasti, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Paikallistuntemukseen pohjautuvat arviot oli valmisteltu virkavastuulla kuntien luottamuselimissä. Vain Nokian hakemus hyväksyttiin.

Esitin jaostossa 30.9.2015 muiden hakemuksien suoran
hylkäämisen sijaan jokaisen kunnan hakemuksen palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Siten olisimme voineet arvioida kuntakohtaisesti kummankin jätteenkuljetustavan hyödyt ja haitat sekä sen, kumpi niistä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset.

Pidin hyvin todennäköisenä, että kunnan eli käytännössä
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kilpailuttama jätteenkuljetus ei täytä jätelaissa mainittuja edellytyksiä. Keskitetty kilpailutus vähentää tarjontaa alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät.

Tästä huolimatta yksikään jaoston jäsenistä, joiden joukossa
oli myös esityksen tehneiden kuntien edustajia, ei kannattanut tekemääni ehdotusta.

Sydän-Hämeen lehdessä 15.11.2015 silloinen Tampereen
apulaispormestari totesi: "Jaosto oli kokouksessaan 30.9.2015 Raevaaraa lukuun ottamatta yksimielinen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymisessä. Puolesta äänestivät niin maakunnan kuin keskuskaupungin,oikeiston kuin vasemmistonkin edustajat."

Kuntavaalien jälkeen 2017 Tampereella tehtiin pormestariohjelma. Esitin siihen kirjausta viranomaiselimen paikkajaon muuttamiseksi tasan Tampereen ja maakunnan kesken, sekä palaamista takaisin yrittäjävetoiseen sopimusperusteiseen kiinteistöhaltijan järjestelmään mikäli
asianosaiset kunnat niin haluavat. Kirjauksia ei tullut Tampereen
pormestariohjelmaan. En allekirjoittanut pormestarisopimusta, koska käytännössä samalla kunnan eli käytännössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopolijärjestelmä olisi sementoitu Pirkanmaan alueella.

Tilannetta ei olisi muuttanut se, että yhdellä allekirjoituksella
olisin saanut muun muassa pitää paikkani uudessa jätehuoltolautakunnassa.

Olen edelleenkin sitä mieltä, että asiakkaan näkökulmasta
monopolit ovat haitallisia. Mahdollisuus valita mieleisensä yritys lisää samalla alueiden taloudellista aktiivisuutta, palvelua ja tehokkuutta. Kilpailutuksen jälkeen kävi käytännössä ilmi, että kiinteistöhaltijan sopimusperusteinen järjestelmä täyttää paremmin jätelain laatuvaatimukset.

Keskeiset väitteet, joilla hanketta edistettiin, ovat osoittautuneet virheellisiksi. Sydän-Hämeen lehdessä 13.5.2013 Tampereen
apulaispormestari väitti, ettei kunnan järjestämä keskitetty
kuljetusjärjestelmä vähennä kilpailua ja nosta hintoja, ja että kuljetus järjestyisi paikallisiin kuljetusyrittäjien toimesta. Kilpailutuksessa alueet kasvoivat niin suuriksi, ettei alalla toimineilla pienillä yrityksillä ollut mahdollisuuksia lähteä kilpailuun mukaan. Kyse on yhden ammattikunnan hävittämisestä. Käytännössä yhdellä Espoosta käsin toimivalla yhtiöllä on täydellinen kuljetusmonopoli Pirkanmaa alueella.

Apulaispormestari myös väitti Aamulehdessä 4.5.2013 uuden
monopolijärjestelmän laskevan hintoja 20−40 prosenttia. Kilpailun katoaminen ei suinkaan ole alentanut hintoja. Päinvastoin. Näin jatkaen hinnat nousevat radikaalisti, sillä kun paikalliset yrittäjät lopullisesti häviävät, jäljelle jäävät isot yritykset voivat määrätä hinnat. Tosin jo nyt ne ovat paikoitelleen kaksinkertaistuneet.

Hankkeen edistäminen perustui yksipuoliseen valmisteluun
sekä Pöyry Finland Oy:n 28.2.2013 päivättyyn selvitykseen kuljetusjärjestelmien nykytilasta Pirkanmaalla. Selvityksen arvio, että noin 68−75 prosenttia vuosittain syntyvästä lietteestä päätyy muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin, on täysin väärä ja paikkansapitämätön.

Pöyry Finland Oy:n 28.9.2015 Kymen jätelautakunnan alueelle
tekemä lieteselvitys osoittaa, että arviot lietemäärien syntymisestä on Pirkanmaan osalta arvioitu virheellisesti liian korkeiksi.

Virheellisellä selvityksellä on perusteltu siirtymistä
kiinteistöhaltijan järjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Samalla virheellisellä perusteella on myös hylätty kuntien anomukset aiemman järjestelmän jatkumisesta.

Tampereen valtuustossa minulle väitettiin, ettei kukaan muu
Pirkanmaalla minun lisäkseni ole huolissaan nykyisestä epäoikeudenmukaisesta tilanteesta. Tämä ei pidä paikkaansa. Niin moni asukas ja yrittäjä on ollut minuun yhteydessä. Olen vienyt eteenpäin saamiani viestejä, valitettavasti huonolla
menestyksellä. Valtuustossa, vaalien lähestyessä, asian esille nostaminen herättää kiukkua. Enää päätökset tehneet luottamushenkilöt eivät perustele päätöksiään julkisuudessa. Asialle on laitettu Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

En halua kyseenalaistaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n käsitystä
uuden monopolinsa hyödyistä. Monopoliasema nostaa yhtiön liikevaihtoa ja taloudellista arvoa. Jokainen huonosti avoimella sektorilla menestyvä firma haluaa monopoliksi. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Asian ratkaisu on kuitenkin tehty ja jatkossakin tehdään viranomaisten, ei Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimesta.


Tilanne on nyt lietteenkuljetusasiassa hyvin samankaltainen
kuin silloin, kun ympäristöministeri aikoinaan runnoi läpi haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen. Silloinkin vahvimpina puolustajina olivat hankkeesta taloudellisesti hyötyvät tahot. Kyse olisi ollut miljardiluokan liiketoimista.

Asian ratkaisi se, että silloinkin oli aktiivisia kansalaisia, jotka asettivat kysymyksiä. Tilanne näytti alussa lähes toivottomalta. Toisella puolella oli polttovoimana satojen miljoonien eurojen
voittoja haluavat tahot sekä virallinen, viranomaisten julkaisema totuus.

Keskitetyn lietteenkuljetuksen osalta olemme edelleen asian
hyssyttelyvaiheessa. Virheellisen selvityksen sekä tarkoituksenhakuiset arvioinnit sisältävät pöytäkirjat on poistettu netistä. Nyt myös uskotellaan, että asiahan on jo päätetty, siihen ei voi vaikuttaa.

Olen edelleen sitä mieltä, että koska päätöksiä ei pystytä
lainmukaisesti, julkisesti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla perustelemaan, ne pitää muuttaa.


Pieni askel toiseen suuntaan otettiin, kun Tampereen
kaupunginvaltuustossa hyväksyttiin 20. elokuuta yksimielisesti osana aloitettani ponsi omistajaohjauksen käyttämisestä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n. Ponnessa edellytetään, että jatkossa paikallisilla yrittäjillä olisi tosiasiallinen mahdollisuus menestyä sako- ja umpikaivojen tyhjennyksien tarjouskilpailussa.

Allekirjoitin Paula Ylénin kansalaisadressin adressi.com
-sivuilla. Asukkaiden tahdonilmaisuna se on myös selkeä askel parempaa suuntaan.

Aarne Raevaara

Kirjoitus ilmestyi Sydän-Hämeen Lehdessä 13.12.2018


Lietesota – taistelu tuulimyllyjä vastaan?

Sydän-Hämeen Lehden päätoimittaja Tommi Liljedahl
pohdiskeli (SHL 25.10.2017) jo vuosia käytyä lietesotaa ja siihen liittyen pienempien kuntien vaikuttamisen mahdollisuuksia varoitellen taistelusta tuulimyllyjä vastaan. Lietesodassa on kysymys lietteenkuljetuksen siirtymisestä kiinteistöhaltijan sopimusperusteisesta järjestelmästä kunnan eli käytännössä
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n monopoliksi.

Pohdinnassa mentiin aivan suomalaisen demokratian ytimeen. Päätöksenteon avoimuus, mahdollisuus vallan haastamiseen ja vaihtoehtojen esittäminen mahdollistavat toimivan demokratian.

On tärkeää, että tiedotusvälineet tuovat esiin erilaisia näkemyksiä ja myös haastavat päättäjiä keskusteluun asukkaille tärkeissä asioissa. Päätoimittajalla on syytä olla ylpeä Sydän-Hämeen Lehden linjasta. Päätöksenteossa sekä myös julkisuudessa esiintyneet virheelliset väitteet on
lehdessä voitu oikaista. Kolikon eri puolet on tuotu hyvin esille.


Näin ei ole kaikissa lehdissä. Vaikka on täysin ymmärrettävää, että merkittävän ilmoittajan taloudellisia etuja halutaan suojella, toivoisin, että yksiselitteisesti virheelliseen ja käytännössä oikaisujen julkaisematta jättämällä valheelliseen uutisointiin perustuvien lehtien tilaajat ja mainostajat äänestävät euroilla.


Vastuullisissa tiedotusvälineissä kukaan ei enää väitä aikaisemmin noin 90 alalla toimivan yrittäjän vaihtumisen 5 monopolin aliurakoitsijaksi lisäävänkilpailua. Kukaan ei väitä hintojen alenevan 20─40 prosenttia, mikäli ne joidenkin asiakkaiden osalta moninkertaistuvat.


Pöyry Finland Oy joutui uudessa selvityksessään käytännössä myöntämään 28.2.2013 päivätyn selvityksen kuljetusjärjestelmien nykytilasta Pirkanmaalla olevan täysin paikkansapitämätön.


Se, että asiakkaalta poistetaan mahdollisuus vaihtaa yrittäjää mikäli hinta tai palvelu ei tyydytä, on iso askel kohti sellaista järjestelmään, joka ei ole koskaan toiminut. Julkinen keskustelu on tuonut tämänkaltaiset epäkohdat esille.


Meillä on esimerkkejä, kuinka niin sanottu yleinen mielipide on onnistunut järkevöittämään päätöksiä ja lakeja.


Tilanne on nyt lietteenkuljetusasiassa hyvin samankaltainen kuin silloin, kun ympäristöministeri aikoinaan runnoi läpi haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen. Silloinkin vahvimpina puolustajina olivat hankkeesta taloudellisesti hyötyvät tahot. Kysymys olisi ollut miljardiluokan liiketoimista.


Kaikki tiesivät jo asetuksen valmisteluvaiheessa, ettei kuivanmaan mummonmökkien jätevesillä ole merkitsevää vaikutusta vesistöjen rehevöitymiseen. Sekin tiedettiin jo etukäteen, että suunniteltu jopa reilun 10 000 euron
talokohtainen investointi olisi kohtuuton ja täysin turha.


Asian ratkaisi se, että silloinkin oli SHL:n kaltaisia medioita sekä
aktiivisia kansalaisia, jotka taistelivat tuulimyllyjä vastaan. Tilanne näytti alussa lähes toivottomalta. Toisella puolella oli polttovoimana satojen miljoonien eurojen voittoja haluavat tahot sekä virallinen, viranomaisten julkaisema totuus.


Toimenpiteiden kohteiksi ajateltujen henkilöiden sananvapaus toteutui myös lopulta käytännössä. Kolikon toista, maksajan puolta, käsiteltiin ensin vain muutamissa julkaisuissa. Mutta käsitys, että joidenkin toimijoiden satojen miljoonien voitot eivät voineet oikeuttaa kohtuuttomuuksia, levisi lopulta nimenomaan julkisuudessa.


Lopullinen niitti oli, että hankkeen poliittinen hinta nousi riittävän korkeaksi. Jätevesiasetus aiheutti keskustan vaalitappio vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Sen jälkeen ei enää löytynyt hankkeelle edistäjiä.


Keskitetyn lietteenkuljetuksen osalta olemme nyt asian hyssyttelyvaiheessa. Nyt uskotellaan, että asiahan on jo päätetty, siihen ei voi vaikuttaa.


Esittäessäni 13.11.2017 Tampereen valtuustossa senkaltaisia tekstimuutoksia vuoden 2018 talousarviokirjaan, joissa Tampere olisi linjannut hyväksyvänsä sekä kuntien jätelain 37.1 § arviot alueiltaan että alueellisen jätehuoltolautakunnan yhdenvertaisen jäsenjakauman, valtuustosalista kuului hyvin voimallisesti: älä puhu enää tästä.


Mikäli hiljaisuus ja vaikeneminen, kieltäytyminen virheelliseksi todettujen väitteiden oikaisemisesta, on jonkin päätöksen säilymisen edellytys ─ se päätös tulee kumoutumaan.


Aarne Raevaara

Kaupunginvaltuutettu, Tampere

Kirjoitus ilmestyi Sydän-Hämeen Lehdessä 13.12.2017.


Lietteenkuljetus tarvitsee uudet päätökset

Markkinaoikeus on kumonnut Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n
lietekuljetuksien hankintapäätöksen.

Päätös oli kilpailutettu myös siinä mielessä virheellisesti, että siinä ei huomioitu alueellisen jätehuoltoviranomaisen ohjeistusta. Alueellinen jätehuoltojaosto linjasi, että paikalliset yrittäjät jatkaisivat lietekuljetuksia ensimmäisen hankintakauden.

Päätös ei ainoastaan ole lainvastainen. Myös jaoston lietekuljetuksen ratkaisujen perustelut olivat virheellisiä. Lisäksi jaoston jäsenjakauman osalta on asiassa toimittu vastoin perustuslakivaliokunnan linjausta.

Kysymys ei ole hallinnon ongelmista, vaan noin 50 000 viemäriverkoston ulkopuolella vakituisesti asuvan oikeusturvasta sekä kymmeniä tuhansia kesämökkejä koskevasta ratkaisusta.


Alueellinen jätehuoltojaosto päätti 24.4.2013 äänin 7─5 muuttaa
kiinteistöhaltijan sopimusperusteisen järjestelmän kunnan eli käytännössä jätehuoltoyhtiön järjestämäksi.

Käsitykseni mukaan tämä oli suomalaisessa kuntahistoriassa ensimmäinen kerta kun toisen kunnan luottamushenkilöt äänestivät alueellisessa luottamuselimessä nurin itsenäisten kuntien tekemät linjaukset. Käytännössä tamperelaiset jaoston
jäsenet päättivät asian vastoin kuntien, yrittäjien ja asukkaiden lausuntoja ja mielipiteitä.


Mikäli esimerkiksi asiassa hyvin aktiivisesti toiminut silloinen apulaispormestari eli lisäkseni toinenkin Tampereen edustaja olisi äänestänyt vanhan kiinteistönhaltijan sopimusperusteisen järjestelmän puolesta, se olisi säilynyt.


Ratkaisu perustui yksipuoliseen valmisteluun sekä Pöyry Finland Oy:n 28.2.2013 päivättyyn selvitykseen kuljetusjärjestelmien nykytilasta Pirkanmaalla. Selvityksen arvio, että noin 68−75 % vuosittain syntyvästä lietteestä päätyy muualle kuin virallisiin vastaanottopaikkoihin, on täysin väärä ja paikkansapitämätön.

Pöyry Finland Oy:n 28.9.2015 Kymen jätelautakunnan alueelle tekemä lieteselvitys osoittaa, että arviot lietemäärien syntymisestä on Pirkanmaan osalta arvioitu 2,5 vuotta aiemmin virheellisesti liian korkeiksi.

Pirkanmaan lieteselvityksen Pöyry Finland Oy teki ensimmäisenä yrityksen historiassa ja siinä selvityksessä käytettiin virheellistä laskentaperustetta puutteellisen ammattitaidon johdosta. Tällä virheellisellä laskentatavalla on perusteltu siirtymistä kiinteistöhaltijan järjestelmästä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Samalla virheellisellä perusteella on myös hylätty kuntien anomukset nykyjärjestelmän jatkumisesta.

On asukkaiden, yrittäjien, kuntien sekä myös jaoston jäsenien oikeusturvan kannalta kestämätöntä, että alueellisen jätehuoltojaoston päätöksiä on tehty virheellisiin tietoihin perustuen.

Virheitä tapahtuu. Olennaista on, halutaanko ne korjata.

Toisin kuin päätöstä tehtäessä väitettiin, kilpailun katoaminen ei suinkaan ole alentanut hintoja. Päinvastoin.

Päätökset lietekaivojen tyhjennysmonopolista sekä vuosittaisesta tyhjennyspakosta ovat oikeutetusti herättäneet vastustusta. Mahdollisuus vaihtaa kuljetusyrittäjää eli kilpailu takasi aiemmin palvelun laadun sekä kohtuullisen hinnan. Keskitetty monopolijärjestelmä tarkoittaa myös alueen
työpaikkojen ja toimeentulomahdollisuuksien vähenemistä.


Toinen iso ongelma on alueellisen jaostosta lautakunnaksi muuttuneen viranomaisen jäsenjakauma. Se ei perustu asukasluvun suhteeseen, jonka mukaan suhde olisi 6─6 Tampereen ja muiden kuntien kesken. Kiinteistöjen määrän
suhteessa Tampereen edustus jäisi vähemmistöön suhteessa 7─6.

Ilman oikeudenmukaista paikkajakoa asiassa ei huomioida jatkossakaan kuntien, yrittäjien ja asukkaiden lausuntoja ja mielipiteitä.

Esitin Tampereen kaupunginvaltuustossa 24.4.2017 Tampereelle samaa jäsenmäärää kuin 16 muulle kunnalle yhteensä. Ilman mitään hyväksyttävää perustelua valtuuston enemmistö säilytti Tampere 7, muut kunnat 5 jäsenjakauman.

Kuntalaissa ei säädetä kuntien yhteisen toimielimen voimasuhteista, mutta perustuslain tulkinnan mukaan yksittäisellä kunnalla ei tulisi olla määräävää asemaa kuntien pakollista yhteistoimintaa koskevassa toimielimessä.


Vaatimus, että alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpano muutetaan mahdollisimman pian perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisiksi, on kohtuullinen.


Koska nyt oikeus vihelsi pelin poikki, päättäjillä on mahdollisuus miettiä ratkaisut uudestaan. On täysin ymmärrettävää, ettei monopoliasemaan pääsevä toimija luovu vapaaehtoisesti.

Olen sitä mieltä, että koska päätöksiä ei pystytä lainmukaisesti, julkisesti ja yleisesti hyväksyttävällä tavalla perustelemaan, ne pitää muuttaa.


Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu, Tampere